Regulamin Rady Nadzorczej

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ
OLSZTYŃSKIEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO SP. Z O.O. W OLSZTYNIE
10-410 Olsztyn, ul. Lubelska 43 D
 
I Postanowienia ogólne
§ 1
Rada Nadzorcza Olsztyńskiego Zakładu Komunalnego sp. z o.o. w Olsztynie, zwana dalej „Radą”, wykonuje swoje czynności na podstawie niniejszego Regulaminu, Umowy Spółki, uchwał Zgromadzenia Wspólników oraz przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
§ 2
1. Rada składa się z co najmniej trzech Członków, powoływanych i odwoływanych przez Zgromadzenie Wspólników na okres wspólnej kadencji.
2. W przypadku odwołania, ustąpienia lub śmierci Członka Rady przed upływem kadencji, uzupełnienie składu dokonuje Zgromadzenie Wspólników na najbliższym posiedzeniu.
3. Kadencja Rady trwa trzy lata.
 
II Kompetencje Rady  
§ 3
1. Rada sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności oraz wykonuje inne kompetencje przewidziane w Umowie Spółki i przepisach prawa.
2. Do kompetencji Rady należy:
1) powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu,
2) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu;
3) delegowanie Członka Rady do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu;
4) badanie i opiniowanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku albo pokrycia straty;
5) składanie Zgromadzeniu Wspólników pisemnego sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za dany rok obrotowy oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku albo pokrycia straty;  
6) wyrażenie opinii w sprawie wyboru biegłego rewidenta uprawnionego do badania rocznego sprawozdania finansowego; 
7) opiniowanie projektu planu podstawowej działalności Spółki;
8) wyrażanie zgody na rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie przez Zarząd zobowiązania o wartości przekraczającej 1/5 kapitału zakładowego o ile postanowienie Umowy Spółki lub przepisy prawa nie wymagają zgody Zgromadzenia Wspólników;
9) reprezentowanie Spółki w umowach oraz sporach pomiędzy Spółką a Członkami Zarządu;
10) wnioskowanie o przyznanie nagród rocznych dla Członków Zarządu;
11) opiniowanie dokumentów i wniosków Zarządu przedkładanych pod obrady Zgromadzenia Wspólników;
12) zatwierdzanie Regulaminu Organizacyjnego Spółki;
13) załatwianie innych spraw określonych Umową Spółki lub przepisami prawa.
3. Rada składa Zgromadzeniu Wspólników coroczne sprawozdanie ze swojej działalności.
 
§ 4
1. W celu wykonywania swoich obowiązków Rada może w każdym momencie żądać od Zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać księgi i dokumenty oraz sprawdzać bezpośrednio stan majątku Spółki.
2. Rada może korzystać z opinii biegłych lub specjalistów spoza Spółki, gdy rozpoznanie sprawy wymaga specjalnej wiedzy lub kwalifikacji. Rada zobowiązuje wówczas Zarząd do zlecenia rzeczoznawcom opracowania dla jej użytku ekspertyzy lub opinii.
§ 5
1. Rada  może wystąpić do Zarządu z inicjatywą zwołania Zgromadzenia Wspólników, gdy zaistnieje taka potrzeba.
2. Rada ma prawo  zwołania zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, gdy Zarząd nie zwoła go w ustawowym terminie oraz nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane, a Zarząd nie zwoła Zgromadzenia Wspólników w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę.  Zgromadzenia Wspólników otwiera Prezes Zarządu, a w przypadku jego nieobecności Przewodniczący Rady lub inny wyznaczony Członek Rady, po czym Wspólnicy wybierają Przewodniczącego Zgromadzenia Wspólników.

III Prawa i obowiązki Członków Rady
§ 6
1. Rada wykonuje swoje obowiązki kolegialnie. Wyłączone jest prawo do samodzielnego wykonywania nadzoru przez Członka Rady.
2. Członkowie Rady, wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
3. Członkowie Rady związani są jej uchwałami, niezależnie od stanowiska, jakie zajęli w głosowaniu nad uchwałą.
4. Członkowie Rady otrzymują wynagrodzenie ustalone przez Zgromadzenie Wspólników.
5. Członek Rady nie może wykonywać zajęć, które mogłyby wywoływać podejrzenie o stronniczość w wypełnianiu obowiązków, lub w inny sposób wpływać negatywnie na działalność Spółki.
 
IV Organizacja Rady
§ 7
Pracami Rady kieruje jej Przewodniczący. Przewodniczącego Rady powołuje i odwołuje Zgromadzenie Wspólników. Rada wybiera ze swego grona Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza Rady.
§ 8
1. Do zadań Przewodniczącego Rady należy:
1) organizowanie i kierowanie pracami Rady;
2) wyznaczanie terminów posiedzeń Rady i ustalanie porządku obrad;
3) przewodniczenie posiedzeniom Rady;
4) współpraca z Zarządem w celu zapewnienia Radzie materiałów i środków niezbędnych dla prawidłowej pracy Rady;  
5) reprezentowanie Rady na zewnątrz;
6) zawieranie i rozwiązywanie w imieniu Spółki umów z Członkami Zarządu;
7) podpisywanie jednoosobowo, w imieniu Rady, wyciągów z protokołów z posiedzeń Rady;
2. Do zadań Zastępcy Przewodniczącego należy:
1) zastępowanie Przewodniczącego Rady w czasie jego nieobecności;   
2) kontrolowanie wykonania przez Zarząd uchwał Rady;
3) merytoryczny nadzór nad materiałami kierowanymi przez Radę na Zgromadzenie Wspólników.
3. Do zadań Sekretarza Rady należy w szczególności :
1) przygotowanie  projektów uchwał Rady;
2) sporządzanie protokołów z posiedzeń Rady;
3) sporządzanie odpisów uchwał i wyciągów z protokołów z posiedzeń Rady;
4) przygotowanie projektu corocznego sprawozdania z działalności Rady oraz corocznych projektów sprawozdania z wyników oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,
5) merytoryczny nadzór nad dokumentami Rady.  
 
V Posiedzenia Rady
§ 9
1. Posiedzenia Rady zwoływane są co najmniej raz na kwartał lub częściej, stosownie do potrzeb.
2. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący. W razie jego nieobecności posiedzenie Rady zwołuje Zastępca lub inny najstarszy wiekiem Członek Rady.
3. Przewodniczący zobowiązany jest zwołać posiedzenie Rady na pisemny wniosek Zarządu lub któregokolwiek z Członków Rady w  terminie czternastu dni od dnia złożenia wniosku.
§ 10
1. Posiedzenia Rady zwoływane są poprzez zawiadomienia (zaproszenia) sporządzone w formie pisemnej i wysłane wszystkim Członkom Rady listem poleconym, telefaksem lub pocztą elektroniczną na wskazany adres, co najmniej  siedem dni przed planowanym terminem posiedzenia.
2. W zaproszeniu należy oznaczyć dzień, godzinę, miejsce posiedzenia, szczegółowy porządek obrad oraz treść projektów uchwał. 
3. Razem z zawiadomieniem o posiedzeniu Rady, Członkowie Rady otrzymują materiały dotyczące tematyki obrad.
4. Jeżeli w posiedzeniu uczestniczą wszyscy Członkowie Rady, Przewodniczący może wyznaczyć  termin i porządek obrad kolejnego posiedzenia oraz dokonać zawiadomienia Członków Rady w sposób bezpośredni. Informację o terminie i porządku obrad kolejnego posiedzenia umieszcza się w protokole.  W takim przypadku ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu nie stosuje się.  Materiały i projekty uchwał na posiedzenie zwołane w sposób bezpośredni dostarczane są Członkom Rady listem poleconym, telefaksem lub pocztą elektroniczną na wskazany adres, co najmniej siedem dni przed planowanym terminem posiedzenia.
5. Członek Rady, który nie może wziąć udziału w posiedzeniu, powinien w miarę możliwości zawiadomić o tym Przewodniczącego, jego Zastępcę lub Sekretarza Rady, podając przyczyny nieobecności.
6. Posiedzenia Rady odbywają się w obecności co najmniej połowy składu osobowego Rady.
 
§ 11
1. Posiedzenia Rady odbywają się w siedzibie Spółki.
2. W wyjątkowych wypadkach posiedzenia Rady mogą odbywać się w innym miejscu, według wyboru osoby uprawnionej do zwołania posiedzenia.
 
§ 12
W posiedzeniu Rady na zaproszenie Przewodniczącego lub Zastępcy, mogą uczestniczyć bez prawa głosu Członkowie Zarządu, a także inne zaproszone osoby.
 
§ 13
Posiedzeniom przewodniczy Przewodniczący lub jego Zastępca. W przypadku nieobecności żadnej z wymienionych z osób, obradom przewodniczy najstarszy wiekiem Członek Rady.
 
§ 14
1. Uchwały Rady zapadają w głosowaniu jawnym. W sprawach osobowych oraz na wniosek któregokolwiek z Członków Rady obecnych na posiedzeniu przeprowadza się głosowanie tajne.   
2. Uchwały Rady zapadają bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu osobowego Rady i mogę być powzięte, gdy wszyscy Członkowie Rady zostali zaproszeni.
3. W sprawach nie objętych porządkiem obrad uchwały można podjąć, jeżeli na posiedzeniu obecni są wszyscy Członkowie Rady i żaden z nich nie wniósł sprzeciwu co do rozszerzenia porządku obrad. Wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalone, chociaż nie były umieszczone w porządku obrad.

§ 15
1. Uchwały Rady mogą być w wyjątkowych wypadkach, gdy nie jest możliwe zwołanie posiedzenia Rady, podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość. Uchwała jest ważna jeżeli wszyscy Członkowie Rady zostali zawiadomieni o głosowaniu i została im przekazana treść projektu uchwały.
2. W sprawach objętych porządkiem obrad Członkowie Rady mogą głosować oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady.
3. Postanowienia ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu nie dotyczą spraw określonych w art. 222 § 5 k.s.h.
§ 16
1. Z posiedzenia Rady sporządza się protokół. Protokół sporządza Sekretarz Rady, a w przypadku gdyby to było niemożliwe, Członek Rady wyznaczony przez Przewodniczącego obrad. Protokół może sporządzić także osoba nie będąca Członkiem Rady, w szczególności pracownik administracyjny Spółki, o którym mowa w ust. 9.
2. Protokół z posiedzenia powinien zawierać w szczególności:
1) kolejny numer protokołu,
2) datę i miejsce posiedzenia,
3) imiona i nazwiska Członków Rady i innych osób obecnych na posiedzeniu,
4) porządek obrad,
5) treść podjętych uchwał oraz wyniki głosowania,
6) zaznaczenie faktu podjęcia uchwały w głosowaniu tajnym,
7) zdania odrębne, zgłoszone do zaprotokołowania.
3. Do protokołu dołącza się dokumenty, które stanowiły podstawę do podjęcia uchwał.
4. Protokół podlega przyjęciu na kolejnym posiedzeniu Rady. Projekt protokołu jest doręczany Członkom Rady w sposób określony w § 10 ust. 1.
5. Przyjęty protokół podpisuje Przewodniczący obrad i osoba sporządzającą protokół.
6. Protokół wraz z materiałami załączonymi do niego wnosi się do Księgi Protokołów.
7. Wyciągi z protokołów zawierające treść podjętych uchwał podpisywane są przez Przewodniczącego Rady.
8. Księga Protokołów przechowywana jest w siedzibie Spółki. Członkom Rady przysługuje prawo przeglądanie Księgi Protokołów oraz robienia z niej odpisów.
9. Techniczno-administracyjną obsługę Rady zapewnia Zarząd, wyznaczając w tym celu osobę odpowiedzialną.
 
VI Postanowienia końcowe
§ 17
Rada Nadzorcza zajmuje swoje stanowisko w formie:
1) wniosków lub zaleceń skierowanych do Zarządu i Zgromadzenia Wspólników wynikających z przeprowadzonych czynności nadzorczo-kontrolnych,
2) opinii wydanych na wniosek Zarządu lub Zgromadzenia Wspólników w sprawach przedłożonych lub dokumentach im przedstawionych.
§ 18
W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie postanowienia, Umowy Spółki oraz przepisy prawa, w tym w szczególności ustawy  z dnia 15 września 2000r. - Kodeks Spółek Handlowych.
§ 19
Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zatwierdzenia przez Zgromadzenie Wspólników.

 
Przewodniczący Rady Nadzorczej – Zbigniew Nasalski
Członek Rady Nadzorczej: Joanna Żejmo
Członek Rady Nadzorczej: Paweł Merło

Wytworzył: Eliza Cieślewicz (7 października 2010)
Opublikował: Andrzej Pobiedziński (7 października 2010, 13:23:23)
Podmiot udostępniający: OZK sp. z o.o.

Ostatnia zmiana: Marcin Szyszko (21 czerwca 2013, 10:48:28)
Zmieniono: Aktualizacja danych

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 7632

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij