Regulamin Zarządu

REGULAMIN ZARZĄDU
Olsztyńskiego Zakładu Komunalnego sp. z o.o. w Olsztynie
10-410 Olsztyn, ul. Lubelska 43 D
 
I Postanowienia ogólne

§ 1
Zarząd Olsztyńskiego Zakładu Komunalnego sp. z o.o. w Olsztynie, zwany dalej „Zarządem”, wykonuje swoje czynności na podstawie niniejszego Regulaminu, Umowy Spółki, uchwał Zgromadzenia Wspólników oraz przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
§ 2
1. Zarząd składa się z 1 – 3 Członków w tym Prezesa Zarządu, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą na okres wspólnej kadencji.
2. W przypadku odwołania, ustąpienia lub śmierci Członka Zarządu przed upływem kadencji, uzupełnienie składu dokonuje Rada Nadzorcza na najbliższym posiedzeniu.
3. Kadencja Zarządu trwa cztery lata.
 
II Kompetencje Zarządu

§ 3
1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich sprawach sądowych i pozasądowych.
2. Do zakresu działania Zarządu należą wszystkie sprawy związane
z prowadzeniem spraw Spółki niezastrzeżone przez przepisy kodeksu spółek handlowych, Umowę Spółki bądź uchwały Zgromadzenia Wspólników do kompetencji Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej.
§ 4
1. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy do składania oświadczeń woli
w imieniu Spółki upoważnieni są dwaj Członkowie Zarządu lub Członek Zarządu łącznie z prokurentem.
2. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy do składania oświadczeń woli
w imieniu Spółki wystarczające jest działanie Prezesa Zarządu.
§ 5
1. Każdy Członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Spółki.
2. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy do wzajemnych stosunków Członków Zarządu stosuje się ust. 3 - 5 poniżej.
3. Każdy Członek Zarządu może bez uprzedniej uchwały Zarządu prowadzić sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności Spółki.
4. Jeżeli jednak przed załatwieniem sprawy, nieprzekraczającej zwykłych czynności Spółki, choćby jeden z pozostałych Członków Zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu lub jeżeli sprawa przekracza zakres zwykłych czynności Spółki, wymagana jest uprzednia uchwała Zarządu.
5. Za sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki wymagające uchwały Zarządu uznaje się sprawy dotyczące:
1) sprawozdań, wniosków i innych spraw przedkładanych Radzie Nadzorczej i Zgromadzeniu Wspólników;
2) rocznych i wieloletnich planów działania i rozwoju Spółki, w tym,
z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy;
3) awansów, rozdziałów środków płacowych, świadczeń socjalnych
i nagród;
4) strategii współpracy ze związkami zawodowymi, organizacjami państwowymi i samorządowymi;
5) stanowienia wewnętrznych aktów normatywnych regulujących funkcjonowanie  Spółki;
6) podziału zadań pomiędzy Członków Zarządu;
7) wprowadzenia odpowiedzialności za wykonywanie obowiązków
w zakresie rachunkowości Spółki;
8) ustanawiania prokurentów;
9) ustalenia listy osób uprawnionych do wystawiania i odbierania faktur VAT;
10) ustalania limitów darowizn;
11) wniosku do Przewodniczącego Rady Nadzorczej o zwołanie posiedzenia Rady;
12) uchwalania Regulaminu Organizacyjnego Spółki;
13) uchwalania Regulaminu Zarządu;
14) zwoływania zwyczajnych i nadzwyczajnych Zgromadzeń Wspólników
z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej oraz ustalenia porządku obrad Zgromadzenia Wspólników;
15) decyzji w zakresie zagospodarowania zbędnych środków trwałych;
16) zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej; w tym zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności związanej z bhp;
17) zatwierdzania bądź odstępowania od umów zawartych w imieniu Spółki w zakresie ustalenia czasu trwania tych umów, ich wartości oraz pracowników Spółki upoważnionych do ich zawierania;
18) innych istotnych spraw dotyczących działań Spółki, jeżeli Zarząd uzna podjęcie uchwały za stosowane.

§ 6
Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, Prezes Zarządu samodzielnie prowadzi sprawy przekraczające i nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności Spółki. W takim przypadku postanowień § 5 ust. od 2 do 5 nie stosuje się.
 
§ 7
1. Do prowadzenia bieżących spraw Spółki będących w zakresie działania poszczególnych komórek organizacyjnych Zarząd może udzielić pełnomocnictwa.
2. Powołanie prokurenta wymaga zgody wszystkich Członków Zarządu.
3. Prokurent może zostać odwołany przez każdego z Członków Zarządu.
 
III Prawa i obowiązki Członków Zarządu

§ 8
1. Członkowie Zarządu, wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
2. W razie sprzeczności interesów Spółki z osobistymi interesami Członka Zarządu, jego małżonka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia, Członek Zarządu powinien wstrzymać się od udziału w rozstrzyganiu takich spraw i żądać zaznaczenia tego w protokole.

§ 9
1. W umowach pomiędzy Spółką a Członkami Zarządu, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza.
2. Umowy pomiędzy Spółką a Członkami Zarządu zawiera w imieniu Spółki Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności upoważniony przez Radę Członek.
 
IV Organizacja Zarządu

§ 10
1. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.
2. Prezesa Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.
3. Do zadań Prezesa Zarządu należy:
1) organizowanie i kierowanie pracami Zarządu;
2) wyznaczanie terminów posiedzeń Zarządu i ustalanie porządku obrad;
3) przewodniczenie posiedzeniom Zarządu;
4. Prezes Zarządu w zakresie swoich kompetencji wydaje zarządzenia.

V Posiedzenia Zarządu

§ 11
1. Posiedzenia Zarządu zwoływane są co najmniej raz w miesiącu lub częściej, stosownie do potrzeb.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek innego Członka Zarządu.
3. Prezes Zarządu zobowiązany jest zwołać posiedzenie Zarządu na pisemny wniosek Członka Zarządu w terminie siedmiu dni od dnia złożenia wniosku.
 
§ 12
1. Posiedzenia Zarządu zwoływane są poprzez zawiadomienia (zaproszenia) sporządzone w formie pisemnej i wysłane wszystkim Członkom Zarządu listem poleconym, telefaksem lub pocztą elektroniczną na wskazany adres, co najmniej trzy dni przed planowanym terminem posiedzenia. W nagłych wypadkach Prezes Zarządu może zarządzić krótszy termin zawiadomień Członków Zarządu o dacie posiedzenia.
2. W zaproszeniu należy oznaczyć dzień, godzinę, miejsce posiedzenia oraz szczegółowy porządek obrad.
3. Jeżeli w posiedzeniu uczestniczą wszyscy Członkowie Zarządu, Prezes Zarządu może wyznaczyć termin i porządek obrad kolejnego posiedzenia oraz dokonać zawiadomienia Członków Rady w sposób bezpośredni. Informację
o terminie i porządku obrad kolejnego posiedzenia umieszcza się w protokole.
W takim przypadku ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu nie stosuje się.
4. Posiedzenia Zarządu mogą odbywać się pomimo braku formalnego zwołania, jeżeli wszyscy Członkowie Zarządu są obecni na posiedzeniu i żaden
z Członków Zarządu nie zgłosił sprzeciwu co do odbycia posiedzenia
i porządku obrad.
5. Członek Zarządu, który nie może wziąć udziału w posiedzeniu, powinien
w miarę możliwości zawiadomić o tym Prezesa Zarządu, podając przyczyny nieobecności.
 
§ 13
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w siedzibie Spółki.
2. W wyjątkowych wypadkach posiedzenia Zarządu mogą odbywać się w innym miejscu, według wyboru Prezesa Zarządu.
 
§ 14
W posiedzeniu Zarządu na zaproszenie Prezesa, mogą uczestniczyć bez prawa głosu inne zaproszone osoby.
 
§ 15
Posiedzeniom przewodniczy Prezes Zarządu. W przypadku jego nieobecności obradom przewodniczy najstarszy wiekiem Członek Zarządu.
 
§ 16
1. Uchwały Zarządu zapadają w głosowaniu jawnym. Na wniosek któregokolwiek z Członków Zarządu obecnych na posiedzeniu przeprowadza się głosowanie tajne.
2. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu osobowego Zarządu. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego posiedzenia.
3. Uchwały mogą być powzięte, gdy wszyscy Członkowie Zarządu zostali prawidłowo powiadomieni o terminie i porządku obrad posiedzenia
z zastrzeżeniem § 12 ust. 4.
4. W sprawach nie objętych porządkiem obrad uchwały można podjąć, jeżeli na posiedzeniu obecni są wszyscy Członkowie Zarządu i żaden z nich nie wniósł sprzeciwu co do rozszerzenia porządku obrad. Wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalone, chociaż nie były umieszczone w porządku obrad.
§ 17
1. Uchwały Zarządu mogą być w wyjątkowych wypadkach, gdy nie jest możliwe zwołanie posiedzenia Zarządu, podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość. Uchwała jest ważna jeżeli wszyscy Członkowie Zarządu zostali zawiadomieni
o głosowaniu i została im przekazana treść projektu uchwały.
2. W sprawach objętych porządkiem obrad Członkowie Zarządu mogą głosować oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Zarządu.

§ 18
1. Z posiedzenia Zarządu sporządza się protokół. Protokół sporządza Członek Zarządu wyznaczony przez Przewodniczącego obrad lub inna osoba nie będąca Członkiem Zarządu, w szczególności pracownik administracyjny Działu Obsługi Zarządu, Marketingu i Promocji o którym mowa w ust. 9.
2. Protokół z posiedzenia powinien zawierać w szczególności:
1) kolejny numer protokołu w danym roku;
2) datę i miejsce posiedzenia;
3) imiona i nazwiska Członków Zarządu i innych osób obecnych na posiedzeniu;
4) porządek obrad;
5) treść podjętych uchwał oraz wyniki głosowania;
6) zaznaczenie faktu podjęcia uchwały w głosowaniu tajnym;
7) zdania odrębne, zgłoszone do zaprotokołowania.
3. Do protokołu dołącza się dokumenty, które stanowiły podstawę do podjęcia uchwał.
4. Protokół podlega przyjęciu na kolejnym posiedzeniu Zarządu.
5. Przyjęty protokół podpisuje Przewodniczący obrad i osoba sporządzającą protokół.
6. Protokół wraz z materiałami załączonymi do niego wnosi się do Księgi Protokołów.
7. Wyciągi z protokołów zawierające treść podjętych uchwał podpisywane są przez Prezesa Zarządu.
8. Księga Protokołów przechowywana jest w siedzibie Spółki. Członkom Zarządu przysługuje prawo przeglądanie Księgi Protokołów oraz robienia z niej odpisów.
9. Techniczno-administracyjną obsługę Zarządu zapewnia Dział Obsługi Zarządu Marketingu i Promocji.

§ 19
Postanowień niniejszego działu nie stosuje się jeżeli Zarząd jest jednoosobowy.
 
VI Postanowienia końcowe

§ 20
W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie postanowienia, Umowy Spółki oraz przepisy prawa, w tym w szczególności ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks Spółek Handlowych.
 
§ 21
Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą.
 
 
 

Wytworzył: Eliza Cieślewicz (4 października 2010)
Opublikował: Andrzej Pobiedziński (7 października 2010, 13:14:32)
Podmiot udostępniający: OZK sp. z o.o.

Ostatnia zmiana: Andrzej Pobiedziński (9 grudnia 2010, 08:59:47)
Zmieniono: aktualizacja treści

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4548

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij