Informacje nieudostępnione w BIP

Na podstawie art.10 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 01. 112. 1198). Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek zainteresowanego.

 
Udostępnianie informacji na wniosek następuje "bez zbędnej zwłoki", nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli udostępnienie informacji w tym terminie jest niemożliwe wnioskodawca zostanie poinformowany o powodach opóźnienia oraz nowym terminie przekazania informacji – nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku. Jeśli informacja może być przekazana niezwłocznie, w formie ustnej lub pisemnej, osoba występująca o informację nie jest zobowiązana do składnia pisemnego wniosku.

Wnioski w formie pisemnej należy kierować na adres: Olsztyński Zakład Komunalny sp. z o.o. lub składać osobiście w sekretariacie OZK sp. z o.o. (pokój nr 2, w godz. 7.00 – 15.00).
 
Udostępnienie informacji i materiałów (z wyjątkiem niejawnych i objętych tajemnicą handlową) może nastąpić za zgodą Prezesa Zarządu OZK sp. z o.o. (w zakresie dotyczącym Zakładu).
Udostępnienie materiałów archiwalnych może nastąpić zgodą Prezesa Zarządu OZK sp. z o.o. (w zakresie dotyczącym Zakładu).
Udostępnianie informacji niejawnych następuje tylko i wyłącznie osobom posiadającym poświadczenie bezpieczeństwa osobowego w zakresie dostępu do informacji stanowiących tajemnicę służbową.

Odmowa udzielenia informacji następuje w formie decyzji ze względu na niejawność informacji (ochrona danych osobowych, prawo do prywatności, tajemnica państwowa, służbowa, skarbowa, statystyczna). Prawo do informacji publicznej podlega również ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz w przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego mu prawa.
 
OZK sp. z o.o. zgodnie z art. 15. ustawy o dostępie do informacji publicznej zastrzega sobie prawo pobrania opłaty od informacji udostępnionych. W przypadku ustalenia opłaty uregulowanie należności możliwe jest w kasie Spółki lub Zakładu właściwego ze względu na przedmiot sprawy.

wniosek_o_udostępnienie_informacji_publicznej (29kB) word - 23.08.2010 r.

wniosek_o_udostępnienie_informacji_publicznej (63kB) pdf - 23.08.2010 r.

metryczka


Wytworzył: Andrzej Pobiedziński (23 sierpnia 2010)
Opublikował: Andrzej Pobiedziński (23 sierpnia 2010, 07:57:57)
Podmiot udostępniający: OZK sp. z o.o.

Ostatnia zmiana: Andrzej Pobiedziński (23 sierpnia 2010, 08:13:33)
Zmieniono: aktualizacja danych

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 7360