Regulamin Organizacyjny Olsztyńskiego Zakładu Komunalnego sp. z o.o.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
Olsztyńskiego Zakładu Komunalnego sp. z o. o. w Olsztynie
 
 
I. Postanowienia ogólne
 
§ 1
Regulamin Organizacyjny Olsztyńskiego Zakładu Komunalnego sp. z o.o. w Olsztynie, zwany dalej „Regulaminem Organizacyjnym” określa zasady organizacji i działania Spółki, działającej pod nazwą Olsztyński Zakład Komunalny sp. z o.o. zwanej dalej „Spółką” oraz podział czynności służbowych i kompetencje osób pełniących funkcje kierownicze i samodzielne w Spółce.
 
§ 2
Spółka działa na podstawie Umowy Spółki z dnia 21 czerwca 2010 roku sporządzonej Aktem Notarialnym przez Notariusz Iwonę Syrewicz – Kozłowską, prowadzącą Kancelarię Notarialną w Dobrym Mieście, Rep. A Nr 3445/2010, uchwał Zgromadzenia Wspólników, Regulaminu Organizacyjnego,  oraz przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 
§ 3
Przedmiotem działania Spółki jest:
1. Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.21.Z)
2. Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych (PKD 38.22.Z)
3. Odzysk surowców z materiałów segregowanych (PKD 38.32.Z)
4. Zbieranie odpadów niebezpiecznych (PKD 38.12.Z)
5. Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.11.Z)
6. Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (PKD 39.00.Z)
7. Demontaż wyrobów zużytych (PKD 38.31.Z)
8. Wytwarzanie energii elektrycznej (PKD 35.11.Z)
9. Wytwarzanie paliw gazowych (PKD 35.21.Z)
10. Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35.30.Z)
11. Handel energią elektryczną (PKD 35.14.Z)
12. Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym (PKD 35.23.Z)
13. Produkcja pojemników metalowych (PKD 25.91.Z)
14. Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)
15. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B)
16. Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60. Z).
17. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z)
18. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z)
19. Działalność komercyjna gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.9)
20. Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych (PKD 81.21.Z)
21. Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych (PKD 81.22.Z)
22. Pozostałe sprzątanie (PKD 81.29.Z)
23. Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z)
24. Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (PKD 52.21.Z).
 
§ 4
1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności zgodnie z  ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 ze zm.).
2. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.
3. Pierwszym rokiem obrotowym jest okres od dnia rejestracji Spółki do dnia 31 grudnia 2010 roku.
 
§ 5
Organami Spółki są:
1.   Zgromadzenie Wspólników,
2.   Rada Nadzorcza,
3.   Zarząd.
 
§ 6
1.   Zgromadzenie Wspólników jest najwyższym organem Spółki.
2.   Uchwały Wspólników podejmowane są na Zgromadzeniu zwyczajnym i nadzwyczajnym.
 
§ 7
1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad funkcjonowaniem Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności a także wykonuje inne kompetencje przewidziane w Umowie Spółki oraz przepisach prawa. 
2. Członków Rady Nadzorczej w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Zgromadzenie Wspólników.
3. Rada Nadzorcza działa zgodnie z przepisami prawa oraz obowiązującymi w Spółce aktami wewnętrznymi.
 
§ 8
1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich sprawach sądowych i pozasądowych.
2. Członków Zarządu w tym Prezesa Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.
3. Zarząd działa zgodnie z przepisami prawa oraz obowiązującymi w Spółce aktami wewnętrznymi.
 
§ 9
Organizację i sposób działania Rady Nadzorczej i Zarządu określają odrębne regulaminy.


II. Zasady organizacji i zarządzania.

§ 10
1. Organizacja zarządzania i kierowania pracą poszczególnych komórek organizacyjnych odbywa się na zasadzie jednoosobowego kierownictwa.
2. W Spółce obowiązuje zasada służbowego podporządkowania, podziału czynności służbowych i indywidualnej odpowiedzialności za wykonanie powierzonych zadań.
3. W każdej sprawie istnieje obowiązek zachowania właściwej drogi służbowej, tzn. przekazywania informacji za pośrednictwem wszystkich kolejnych szczebli zarządzania, zgodnie ze schematem organizacyjnym OZK sp. z o.o.
4. Każdy pracownik podlega bezpośredniemu przełożonemu, od którego otrzymuje polecenia służbowe. Otrzymując polecenie służbowe od przełożonego wyższego szczebla pracownik wykonuje jego polecenie i niezwłocznie powiadamia o tym swojego bezpośredniego przełożonego.
5. Każdy pracownik Spółki wykonuje zadania zgodnie z powierzonym mu zakresem czynności i obowiązków.
 
§ 11
1. Zarządzanie w Spółce dokonywane jest w formie aktów wewnętrznych organów Spółki, poleceń kierowników wyodrębnionych komórek organizacyjnych i osób zajmujących samodzielne stanowiska (uchwał, zarządzeń, poleceń służbowych).
2. Projekty aktów wewnętrznych opracowują pracownicy pełniący funkcje kierownicze lub samodzielne – każdy w zakresie swojego działania.
3. Do rozpowszechniania aktów wewnętrznych oraz ich archiwizowania upoważniony jest Asystent Zarządu.
 
§ 12
1. Korespondencję wychodzącą ze Spółki kierowaną do przedsiębiorstw, zakładów, instytucji i urzędów (sprawozdania, analizy itp.) podpisuje Prezes Zarządu.
2. Kopie korespondencji wychodzącej powinny być parafowane przez osobę kierującą pracą właściwej komórki lub osobę zajmującą samodzielne stanowisko pracy.
3. Parafujący pismo odpowiada za merytoryczne załatwienie sprawy oraz
jej zgodność z przepisami prawa.
4. W sprawach dotyczących stosunku pracy dokumenty podpisuje Prezes Zarządu.
5. Kierownik komórki organizacyjnej oraz pracownik zajmujący samodzielne stanowisko ponosi odpowiedzialność za prowadzenie oraz archiwizację dokumentacji dotyczącej spraw prowadzonych w danej jednostce organizacyjnej.
 
§ 13
1. Parafy Radcy Prawnego wymagają następujące sprawy:
1) umowy cywilnoprawne oraz projekty aktów wewnętrznych, instrukcji i regulaminów, które dotyczą stosunków prawnych Spółki,
2) pisma kierowane do Sądów i organów administracji publicznej,
3) pisma dotyczące sporów majątkowych, odszkodowań, strat, umorzeń lub potrąceń wierzytelności,
4) oświadczenia o rozwiązaniu z pracownikami stosunków pracy w trybie dyscyplinarnym.
2. W przypadkach szczególnych, na wyraźne zlecenie Prezesa Zarządu, wymagana jest pisemna opinia prawna.
 
§ 14
1. Pracownicy mogą być oddelegowani do wykonywania czynności służbowych, lustracji lub kontroli poza siedzibą Spółki zgodnie z ich kompetencjami.
2. Polecenia wyjazdu służbowego wydaje Prezes Zarządu.
3. Cel i zakres czynności służbowych określa bezpośredni przełożony delegowanego pracownika.
 
 
III. Struktura organizacyjna
 
§ 15

1.   Działalnością Spółki kieruje Zarząd.
2.   Zarząd składa się z 1 – 3 Członków Zarządu w tym Prezesa Zarządu (P).
3. Prezes Zarządu sprawuje nadzór nad działalnością poszczególnych komórek organizacyjnych.
 
§ 16
Strukturę organizacyjną Spółki w układzie pionów kompetencyjnych, komórek organizacyjnych wraz z ustalonymi powiązaniami funkcjonalnymi zawiera i określa schemat organizacyjny stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego OZK sp. z o.o.
 
§ 17
Prezes Zarządu może powoływać komisje i zespoły robocze do załatwiania spraw
i problemów związanych z działalnością Spółki.
 
§ 18
W strukturze organizacyjnej Spółki funkcjonują następujące komórki organizacyjne oraz samodzielne stanowiska:
1.    Dział Księgowo - Ekonomiczny (DKE).
2.    Dział Kadr i Płac (DKiP).
3.    Dział Handlowy (DH).
4.    Dział Techniczno-Eksploatacyjny (DTE).
5.    Dział Obsługi Parkingu (DOP).
6.    Dział Odzysku i Recyklingu Surowców Wtórnych (DO),
7.    Działu Obsługi Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (DOPSZOK).
8.    Dział Sortowania Odpadów (DS).
9.    Dział Unieszkodliwiania Odpadów Niebezpiecznych (DSP).
10.    Asystent Zarządu (AZ).
11.    Stanowisko ds. zamówień publicznych i marketingu (SZiM).
12.    Stanowisko ds. edukacji ekologicznej (SE).
 
 
§ 19
Pracownicy zatrudnieni w komórkach organizacyjnych, w tym osoby pełniące funkcje kierownicze w tych komórkach oraz  osoby zajmujące samodzielne stanowiska  podlegają Prezesowi Zarządu.
 
§ 20
1. Działem Księgowo - Ekonomicznym kieruje Główny Księgowy.
2. Działem Kadr i Płac kieruje Starszy Specjalista ds. kadr i płac.
3. Działem Handlowym, Działem Techniczno – Eksploatacyjnym, Działem Obsługi Parkingu, Działem Odzysku i Recyklingu Surowców Wtórnych, Działem Sortowania Odpadów, Działem Obsługi Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, Działem Unieszkodliwiania Odpadów Niebezpiecznych kierują Kierownicy tych działów.
 
§ 21
1. Kierownik jednostki organizacyjnej oraz pracownik zajmujący samodzielne stanowisko ponosi pełną odpowiedzialność za jej funkcjonowanie, zgodnie z obowiązującymi regulaminami i instrukcjami wewnętrznymi Spółki oraz przepisami prawa.
2. Za gospodarkę magazynową prowadzoną w poszczególnych działach odpowiadają ich kierownicy.
3. Kierownik jednostki organizacyjnej oraz pracownik zajmujący samodzielne stanowisko występują z wnioskami do Zarządu w sprawach wymagających uchwały Zarządu lub zarządzenia Prezesa Zarządu.  Wniosek powinien być sporządzony na piśmie i powinien zawierać propozycje rozwiązań wraz z uzasadnieniem.
4. Każdy pracownik kierujący komórką organizacyjną oraz zajmujący samodzielne stanowisko ma obowiązek inicjowania i koordynowania programów minimalizacji kosztów.
5. Funkcje kierownicze i stanowiska samodzielne w poszczególnych zakresach mogą być wykonywane przez jednego pracownika.
 
 
IV. Podstawowe zakresy działania komórek organizacyjnych Spółki
 
§ 22
Podstawowy zakres działania Działu Księgowo – Ekonomicznego  (DKE):
  1.    Prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej zgodnie z obowiązującymi kontami.
  2.    Dekretowanie i księgowanie dowodów księgowych i finansowych.
  3.    Wycena i rejestrowanie dowodów w ewidencji ilościowo-wartościowej.
  4.    Prowadzenie ewidencji gospodarki materiałowej, majątku trwałego i rozliczeń inwestycji
  5.    Ewidencja i analiza rozrachunków z kontrahentami, pracownikami i innych.
  6.    Rozliczanie zakupu materiałów.
  7.    Sporządzanie rejestrów VAT w zakresie zakupu i sprzedaży.
  8.    Sporządzanie deklaracji podatkowych.
  9.    Ewidencja i rozliczanie kosztów.
10.    Sporządzanie planów ekonomiczno-finansowych dla Spółki przy współpracy pozostałych komórek organizacyjnych.
11.    Sporządzanie miesięcznych zestawień obrotów i sald kont syntetycznych oraz prowadzenie bieżącej analizy odsetek zapłaconych za nieterminowe regulowanie zobowiązań.
12.    Bieżąca kontrola wyniku finansowego.
13.    Sporządzanie okresowych i rocznych sprawozdań finansowych.
14.    Realizowanie płatności bezgotówkowych i gotówkowych.
15.    Rozliczanie delegacji i zaliczek.
16.    Windykacja należności przeterminowanych.
17.    Opracowywanie analiz miesięcznych i rocznych dotyczących wykonania najważniejszych wskaźników planu rzeczowo-finansowego na potrzeby Zarządu   i Rady Nadzorczej.
18.    Przygotowywanie informacji finansowych na potrzeby innych komórek organizacyjnych Spółki.
19.    Informowanie kierownika Działu Handlowego o zaistnieniu konieczności wystawienia faktury lub paragonu związanego z prowadzonymi przez dział (DKE)  rozliczeniami, a następnie przekazanie dokumentów źródłowych niezbędnych do wystawienia w/w faktur i paragonów.
20.    Współpraca z bankami i sporządzanie wniosków kredytowych.
21.    Lokowanie nadwyżek finansowych.
22.    Obliczanie i przekazywanie podatków: podatku dochodowego od osób prawnych, VAT, podatku od nieruchomości, podatku leśnego, podatku od środków transportu, opłat z tytułu prawa wieczystego użytkowania oraz prowadzenie wszelkich innych z tym związanych czynności.
23.    Prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem majątku Spółki.
24.    Przeprowadzanie spisów z natury składników majątkowych w trybie i według zasad przewidzianych obowiązującymi przepisami.
25.    Przygotowywanie wniosków do Prezesa Zarządu w zakresie likwidacji różnic inwentaryzacyjnych wynikłych z inwentaryzacji.
26.    Opracowywanie i przesyłanie w ustalonych terminach obowiązującej sprawozdawczości w zakresie funkcjonowania działu.
27.    Opracowywanie i przekazywanie informacji i innych materiałów dla potrzeb Gminy Olsztyn.
28.    Opracowanie materiałów na potrzeby sporządzania bilansu konsolidacyjnego.
29.    Czynna współpraca z podmiotami zewnętrznymi w przypadku zleconych analiz
i prognoz funkcjonowania Spółki.
30.    Współpraca z Działem Techniczno-Eksploatacyjnym w zakresie przekazywania informacji niezbędnych dla prawidłowego nadzoru nad realizacją usług dotyczących utrzymania czystości na terenie Spółki wykonywanych przez firmy zewnętrzne.
31.    Współpraca z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Spółki oraz osobami zajmującymi samodzielne stanowiska pracy w zakresie programów minimalizacji kosztów.
32.    Sporządzenie na polecenie Zarządu sprawozdań i informacji w zakresie funkcjonowania działu.
 
§ 23
Podstawowy zakres działania Działu Kadr i Płac (DKiP):
 1. Koordynowanie przebiegu wszystkich spraw kadrowo- płacowych w zakresie merytorycznym i organizacyjnym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Współpraca z poszczególnymi komórkami organizacyjnymi w celu dokonania naboru pracowników.
 3. Przygotowywanie list płac dotyczących wynagrodzeń osobowych i bezosobowych.
 4. Sporządzanie i transfer elektroniczny deklaracji, raportów i przelewów wynikających z wynagrodzeń osobowych i bezosobowych rozliczeń z Urzędem Skarbowym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i PFRON.
 5. Naliczanie i odprowadzanie zaliczek do Urzędu Skarbowego na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz sporządzanie w tym zakresie  deklaracji PIT.
 6. Obsługa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz prowadzenie działalności socjalnej na rzecz pracowników, emerytów, rencistów oraz członków ich rodzin.
 7. Sprawowanie opieki nad osobami wykonującymi prace społecznie użyteczne oraz prowadzenie dokumentacji w tym zakresie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 8. Należyte zabezpieczenie dokumentacji kadrowej i płacowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym archiwizowanie sporządzanych dokumentów i deklaracji.
 9. Informowanie kierownika Działu Handlowego o zaistnieniu konieczności wystawienia faktury lub paragonu związanego z prowadzonymi przez dział (DKiP)  rozliczeniami, a następnie przekazanie dokumentów źródłowych niezbędnych do wystawienia w/w faktur i paragonów.
10. Opracowywanie i przesyłanie w ustalonych terminach obowiązującej sprawozdawczości w zakresie funkcjonowania działu.
11. Nadzór nad realizacją usług realizowanych przez firmy zewnętrzne dotyczących badań i szczepień profilaktycznych dla pracowników.
12. Współpraca z Działem Techniczno-Eksploatacyjnym w zakresie przekazywania informacji niezbędnych dla prawidłowego nadzoru nad realizacją usług dotyczących utrzymania czystości na terenie Spółki wykonywanych przez firmy zewnętrzne.
13. Współpraca z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Spółki oraz osobami zajmującymi samodzielne stanowiska pracy, szczególnie w zakresie sprawozdawczości i programów minimalizacji kosztów.
14. Sporządzenie na polecenie Zarządu sprawozdań i informacji w zakresie funkcjonowania działu.
 
§ 24
Podstawowy zakres działania Działu Handlowego (DH):
1. Prowadzenie działań zmierzających do pozyskania odpadów zgodnie z posiadanymi decyzjami władz administracyjnych i wynikających z przyjętych planów rzeczowo-finansowych.
2. Analiza rynku odpadowego i ocena ofert odbioru odpadów.
3. Podejmowanie niezbędnych działań zapewniających jak najkorzystniejsze dla Spółki warunki współpracy w zakresie sprzedaży wysegregowanych surowców wtórnych na wniosek kierownika działu odpowiadającego za dana grupę surowców.
4. Podejmowanie niezbędnych działań zapewniających jak najkorzystniejsze dla Spółki warunki współpracy z kontrahentami świadczącymi usługi w zakresie odbioru odpadów w celu ich unieszkodliwienia na wniosek kierownika działu odpowiedzialnego za daną grupę odpadów.
5. Współpraca z dostawcami, odbiorcami i recyklerami odpadów.
6. Zawieranie oraz obsługa umów sprzedażowych związanych z gospodarką odpadami, wynajmem kontenerów, usługą ważenia, wynajmem powierzchni biurowych.
7. Dokumentowanie sprzedaży surowców i usług świadczonych przez Spółkę (faktury, paragony).
8. Kompletowanie i bieżące przekazywanie Kart Przekazania Odpadów oraz zbiorczych zestawień związanych z przyjętymi i przekazanymi odpadami do działów merytorycznie zajmującymi się daną grupą odpadów.
9. Pozyskiwanie i rozliczanie dopłat od Organizacji Odzysku.
10. Bieżąca realizacja zadań rzeczowych i finansowych wynikających z planów Spółki.
11. Realizacja zadań wynikających z ogólnozakładowych potrzeb zaopatrzeniowych OZK sp. z o.o.
12. Opracowywanie i przesyłanie w ustalonych terminach obowiązującej sprawozdawczości w zakresie funkcjonowania działu.
13. Współpraca z Działem Techniczno-Eksploatacyjnym w zakresie przekazywania informacji niezbędnych dla prawidłowego nadzoru nad realizacją usług dotyczących utrzymania czystości na terenie Spółki wykonywanych przez firmy zewnętrzne.
14. Współpraca z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Spółki oraz osobami zajmującymi samodzielne stanowiska pracy, szczególnie w zakresie sprawozdawczości, programów minimalizacji kosztów i ocen technicznych oraz opracowywanie planów rzeczowych.
15. Sporządzanie na polecenie Zarządu sprawozdań i informacji w zakresie funkcjonowania działu. 
 
§ 25
Podstawowy zakres działania Działu Techniczno-Eksploatacyjnego (DTE):
1. Organizowanie nadzoru i kontroli prawidłowości prowadzenia przeglądów, konserwacji i remontów maszyn, urządzeń i budynków Spółki.
2. Inicjowanie programów postępu techniczno-technologicznego dla gospodarki odpadami.
3. Zarządzanie i nadzór nad eksploatacją transportu Spółki.
4. Prowadzenie ewidencji ilościowej kosztów transportu Spółki na potrzeby rozliczania kosztów transportu przez Dział Księgowo – Ekonomiczny.
5. Nadzór nad realizacją usług wykonywanych przez firmy zewnętrzne dotyczących utrzymania czystości na terenie Spółki.
6. Informowanie kierownika Działu Handlowego o zaistnieniu konieczności wystawienia faktury lub paragonu związanego z prowadzonymi przez dział (DTE)  rozliczeniami, a następnie przekazanie dokumentów źródłowych niezbędnych do wystawienia w/w faktur i paragonów.
7. Współpraca z Działem Unieszkodliwiania Odpadów Niebezpiecznych w celu dostarczanie danych i informacji dotyczących funkcjonowania działu na potrzeby sporządzania okresowych sprawozdań przekazywanych do Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego.
8. Bieżąca realizacja zadań rzeczowych i finansowych wynikających z planów Spółki.
9. Współpraca z Działem Księgowo - Ekonomicznym w zakresie rozliczenia zakupów inwestycyjnych i ich kwalifikacji wg. KŚT i PKOB.
10. Opracowywanie i przesyłanie w ustalonych terminach obowiązującej sprawozdawczości w zakresie funkcjonowania działu.
11. Współpraca z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Spółki oraz osobami zajmującymi samodzielne stanowiska pracy, szczególnie w zakresie sprawozdawczości, programów minimalizacji kosztów i ocen technicznych oraz opracowywanie planów rzeczowych.
12. Sporządzenie na polecenie Zarządu sprawozdań i informacji w zakresie funkcjonowania działu.
 
§ 26
Podstawowy zakres działania Działu Obsługi Parkingu (DOP):
1. Realizacja powierzonego Spółce przez Radę Miasta Olsztyna zadania własnego Gminy Olsztyn z zakresu usuwania pojazdów z dróg w trybie art. 50a i art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym i ich przechowywania na parkingu strzeżonym.
2. Organizowanie, nadzorowanie i koordynowanie prac działu zgodnie z  aktami prawnymi i decyzjami władz administracyjnych z zachowaniem wszelkich wymogów dotyczących bezpieczeństwa, warunków technicznych i organizacyjnych.
3. Prowadzenie ewidencji pojazdów usuniętych z dróg i przechowywanych na parkingu strzeżonym w ramach realizacji powierzonego zadania.
4. Informowanie kierownika Działu Handlowego o zaistnieniu konieczności wystawienia faktury lub paragonu związanego z prowadzonymi przez dział (DOP)  rozliczeniami, a następnie przekazanie dokumentów źródłowych niezbędnych do wystawienia w/w faktur i paragonów.
5. Współpraca z Działem Techniczno-Eksploatacyjnym w zakresie utrzymania w należytym stanie technicznym, przeprowadzania przeglądów, konserwacji oraz remontów maszyn i urządzeń, stanowiących wyposażenie działu.
6. Współpraca z Działem Techniczno-Eksploatacyjnym w zakresie przekazywania informacji niezbędnych dla prawidłowego nadzoru nad realizacją usług dotyczących utrzymania czystości na terenie Spółki wykonywanych przez firmy zewnętrzne.
7. Współpraca z Działem Unieszkodliwiania Odpadów Niebezpiecznych w celu dostarczania danych i informacji dotyczących funkcjonowania działu na potrzeby sporządzania okresowych sprawozdań przekazywanych do Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego.
8. Bieżąca realizacja zadań rzeczowych i finansowych wynikających z planów Spółki.
9. Opracowywanie i przesyłanie w ustalonych terminach obowiązującej sprawozdawczości w zakresie funkcjonowania działu.
10. Współpraca z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Spółki oraz osobami zajmującymi samodzielne stanowiska pracy, szczególnie w zakresie sprawozdawczości, programów minimalizacji kosztów i ocen technicznych oraz opracowywanie planów rzeczowych.
11. Sporządzanie na polecenie Zarządu sprawozdań i informacji w zakresie funkcjonowania działu. 
 
§ 27
Podstawowy zakres działania Działu Odzysku i Recyklingu Surowców Wtórnych (DO):
1. Organizowanie, nadzorowanie i koordynowanie prac działu zgodnie z  aktami prawnymi i decyzjami władz administracyjnych, szczególnie w zakresie ochrony środowiska.
2. Organizowanie i prowadzenie działań w zakresie zbiórki, segregacji, odzysku        i recyklingu odpadów. 
3. Prowadzenie bieżącej ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów w zakresie funkcjonowania działu.
4. Współpraca z ośrodkami naukowymi, poszukiwanie nowych technologii.
5. Sporządzania analiz w zakresie możliwości stosowania innowacyjnych rozwiązań   i działań w zakresie gospodarowania odpadami.
6. Informowanie kierownika Działu Handlowego o zaistnieniu konieczności wystawienia faktury lub paragonu związanego z prowadzonymi przez dział (DO)  rozliczeniami, a następnie przekazanie dokumentów źródłowych niezbędnych do wystawienia w/w faktur i paragonów.
7. Współpraca z Działem Techniczno-Eksploatacyjnym w zakresie utrzymania w należytym stanie technicznym, przeprowadzania przeglądów, konserwacji oraz remontów maszyn i urządzeń, stanowiących wyposażenie działu.
8. Współpraca z Działem Techniczno-Eksploatacyjnym w zakresie przekazywania informacji niezbędnych dla prawidłowego nadzoru nad realizacją usług dotyczących utrzymania czystości na terenie Spółki wykonywanych przez firmy zewnętrzne.
9. Współpraca z Działem Unieszkodliwiania Odpadów Niebezpiecznych w celu dostarczania danych i informacji dotyczących funkcjonowania działu na potrzeby sporządzania okresowych sprawozdań przekazywanych do Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego.
10. Bieżąca realizacja zadań rzeczowych i finansowych wynikających z planów Spółki.
11. Opracowywanie i przesyłanie w ustalonych terminach obowiązującej sprawozdawczości w zakresie funkcjonowania działu.
12. Współpraca z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Spółki oraz osobami zajmującymi samodzielne stanowiska pracy, szczególnie w zakresie sprawozdawczości, programów minimalizacji kosztów i ocen technicznych oraz opracowywanie planów rzeczowych.
13. Sporządzanie na polecenie Zarządu sprawozdań i informacji w zakresie funkcjonowania działu. 
 
§ 28
Podstawowy zakres działania Działu Obsługi Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (DOPSZOK):
1. Tworzenie oraz prowadzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
2. Organizowanie, nadzorowanie i koordynowanie prac działu zgodnie z  aktami prawnymi i decyzjami władz administracyjnych, szczególnie w zakresie ochrony środowiska.
3. Prowadzenie bieżącej ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów w zakresie funkcjonowania działu.
4. Organizowanie i prowadzenie zbiórki odpadów oraz działań zmierzających do dalszego ich zagospodarowania.
5. Współpraca z ośrodkami naukowymi, poszukiwanie nowych technologii.
6. Sporządzania analiz w zakresie możliwości stosowania innowacyjnych rozwiązań   i działań w zakresie gospodarowania odpadami.
7. Informowanie kierownika Działu Handlowego o zaistnieniu konieczności wystawienia faktury lub paragonu związanego z prowadzonymi przez dział (DOPSZOK)  rozliczeniami, a następnie przekazanie dokumentów źródłowych niezbędnych do wystawienia w/w faktur i paragonów.
8. Współpraca z Działem Techniczno-Eksploatacyjnym w zakresie utrzymania w należytym stanie technicznym, przeprowadzania przeglądów, konserwacji oraz remontów maszyn i urządzeń, stanowiących wyposażenie działu.
9. Współpraca z Działem Techniczno-Eksploatacyjnym w zakresie przekazywania informacji niezbędnych dla prawidłowego nadzoru nad realizacją usług dotyczących utrzymania czystości na terenie Spółki wykonywanych przez firmy zewnętrzne.
10. Współpraca z Działem Unieszkodliwiania Odpadów Niebezpiecznych w celu dostarczania danych i informacji dotyczących funkcjonowania działu na potrzeby sporządzania okresowych sprawozdań przekazywanych do Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego.
11. Bieżąca realizacja zadań rzeczowych i finansowych wynikających z planów Spółki.
12. Opracowywanie i przesyłanie w ustalonych terminach obowiązującej sprawozdawczości w zakresie funkcjonowania działu.
13. Współpraca z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Spółki oraz osobami zajmującymi samodzielne stanowiska pracy, szczególnie w zakresie sprawozdawczości, programów minimalizacji kosztów i ocen technicznych oraz opracowywanie planów rzeczowych.
14. Sporządzanie na polecenie Zarządu sprawozdań i informacji w zakresie funkcjonowania działu. 
 
§ 29
Podstawowy zakres działania Działu Sortowania Odpadów (DS):
1. Organizowanie, nadzorowanie i koordynowanie prac działu– zarówno w zakresie funkcjonowania samego działu jak i transportu i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z aktami prawnymi i decyzjami władz administracyjnych, szczególnie w zakresie ochrony środowiska.
2. Prowadzenie bieżącej ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów w zakresie funkcjonowania działu.
3. Organizowanie, nadzorowanie i koordynowanie prac rekultywacyjnych Składowiska w Łęgajnach, zgodnie z regulaminem funkcjonowania składowiska,  aktami prawnymi i decyzjami władz administracyjnych, szczególnie w zakresie ochrony środowiska.
4. Współpraca z ośrodkami naukowymi, poszukiwanie nowych technologii.
5. Sporządzania analiz w zakresie możliwości stosowania innowacyjnych rozwiązań   i działań w zakresie gospodarowania odpadami.
6. Informowanie kierownika Działu Handlowego o zaistnieniu konieczności wystawienia faktury lub paragonu związanego z prowadzonymi przez dział (DS)  rozliczeniami, a następnie przekazanie dokumentów źródłowych niezbędnych do wystawienia w/w faktur i paragonów.
7. Współpraca z Działem Techniczno-Eksploatacyjnym w zakresie utrzymania w należytym stanie technicznym, przeprowadzania przeglądów, konserwacji oraz remontów maszyn i urządzeń, stanowiących wyposażenie działu.
8. Współpraca z Działem Techniczno-Eksploatacyjnym w zakresie przekazywania informacji niezbędnych dla prawidłowego nadzoru nad realizacją usług dotyczących utrzymania czystości na terenie Spółki wykonywanych przez firmy zewnętrzne.
9. Współpraca z Działem Unieszkodliwiania Odpadów Niebezpiecznych w celu dostarczanie danych i informacji dotyczących funkcjonowania działu na potrzeby sporządzania okresowych sprawozdań przekazywanych do Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego.
10. Bieżąca realizacja zadań rzeczowych i finansowych wynikających z planów Spółki.
11. Opracowywanie i przesyłanie w ustalonych terminach obowiązującej sprawozdawczości w zakresie funkcjonowania działu.
12. Współpraca z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Spółki oraz osobami zajmującymi samodzielne stanowiska pracy, szczególnie w zakresie sprawozdawczości, programów minimalizacji kosztów i ocen technicznych oraz opracowywanie planów rzeczowych.
13. Sporządzenie na polecenie Zarządu sprawozdań i informacji w zakresie funkcjonowania działu.
 
§ 30
Podstawowy zakres działania Działu Unieszkodliwiania Odpadów Niebezpiecznych (DSP):
1. Organizowanie, nadzorowanie i koordynowanie prac działu, zgodnie z aktami prawnymi i decyzjami władz administracyjnych, szczególnie w zakresie ochrony środowiska.
2. Prowadzenie bieżącej ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów w zakresie funkcjonowania działu.
3. Współpraca z ośrodkami naukowymi, poszukiwanie nowych technologii.
4. Sporządzania analiz w zakresie możliwości stosowania innowacyjnych rozwiązań   i działań w zakresie gospodarowania odpadami.
5. Informowanie kierownika Działu Handlowego o zaistnieniu konieczności wystawienia faktury lub paragonu związanego z prowadzonymi przez dział (DSP)  rozliczeniami, a następnie przekazanie dokumentów źródłowych niezbędnych do wystawienia w/w faktur i paragonów.
6. Sporządzanie przy współpracy z Działem Techniczno – Eksploatacyjnym, Działem Sortowania Odpadów i Działem Odzysku i Recyklingu Surowców Wtórnych oraz przekazywanie do Marszałka Województwa Warmińsko - Mazurskiego okresowych sprawozdań z pracy ww działów, wyliczanie wielkości opłat za korzystanie ze środowiska.
7. Bieżąca realizacja zadań rzeczowo-finansowych wynikających z planów Spółki.
8. Współpraca z Działem Techniczno-Eksploatacyjnym w zakresie utrzymania w należytym stanie technicznym, przeprowadzania przeglądów, konserwacji oraz remontów maszyn i urządzeń, stanowiących wyposażenie działu.
9. Współpraca z Działem Techniczno-Eksploatacyjnym w zakresie przekazywania informacji niezbędnych dla prawidłowego nadzoru nad realizacją usług dotyczących utrzymania czystości na terenie Spółki wykonywanych przez firmy zewnętrzne.
10. Organizowanie i nadzorowanie prawidłowości prowadzenia okresowych pomiarów emisji.
11. Utrzymywanie w należytym stanie technicznym, organizacyjnym i zgodnym z obowiązującymi przepisami samochodu specjalistycznego do przewozu odpadów medycznych i weterynaryjnych oraz ciągu technologicznego.
12. Opracowywanie i przesyłanie w ustalonych terminach obowiązującej sprawozdawczości w zakresie funkcjonowania działu.
13. Współpraca z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Spółki oraz osobami zajmującymi samodzielne stanowiska pracy, szczególnie w zakresie sprawozdawczości, programów minimalizacji kosztów i ocen technicznych oraz opracowywanie planów rzeczowych.
14. Sporządzenie na polecenie Zarządu sprawozdań i informacji w zakresie funkcjonowania działu.
 
§ 31
Podstawowy zakres działania na stanowisku Asystenta Zarządu (AZ):
1. Obsługa kancelaryjna Spółki z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.
2. Zapewnienie sprawnej i skutecznej komunikacji wewnątrz i na zewnątrz firmy.
3. Organizacja spotkań oraz wyjazdów służbowych.
4. Organizowanie i techniczna obsługa posiedzeń organów Spółki, przekazywanie uchwał, ustaleń i innych aktów prawnych organów Spółki komórkom organizacyjnym oraz osobom zajmującym samodzielne stanowiska pracy.
5. Prowadzenie zbioru wewnętrznych aktów normatywnych.
6. Prowadzenie ewidencji dokumentów ścisłego zachowania.
7. Informowanie kierownika Działu Handlowego o zaistnieniu konieczności wystawienia faktury lub paragonu związanego z prowadzonymi rozliczeniami w ramach pełnionej funkcji (AZ), a następnie przekazanie dokumentów źródłowych niezbędnych do wystawienia w/w faktur i paragonów.
8. Współpraca z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Spółki, szczególnie w zakresie sprawozdawczości i programów minimalizacji kosztów.
9. Administrowanie pomieszczeniami biurowymi i socjalnymi z wyłączeniem pomieszczeń zajmowanych przez inne komórki organizacyjne lub osoby zajmujących samodzielne stanowiska pracy.
10. Współpraca z Działem Techniczno-Eksploatacyjnym w zakresie przekazywania informacji niezbędnych dla prawidłowego nadzoru nad realizacją usług dotyczących utrzymania czystości na terenie Spółki wykonywanych przez firmy zewnętrzne.
11. Bieżąca realizacja zadań rzeczowych i finansowych wynikających z planów Spółki.
12. Opracowywanie i przesyłanie w ustalonych terminach obowiązującej sprawozdawczości w zakresie wykonywanej funkcji.
13. Współpraca z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Spółki oraz osobami zajmującymi samodzielne stanowiska pracy, szczególnie w zakresie sprawozdawczości, programów minimalizacji kosztów i ocen technicznych oraz opracowywanie planów rzeczowych.
14. Sporządzenie na polecenie Zarządu sprawozdań i informacji w zakresie wykonywanej funkcji.
 
§ 32
Podstawowy zakres działania pracownika na stanowisku ds. zamówień publicznych
i marketingu (SZiM):
1. Realizowanie strategii marketingowej spółki.
2. Realizacja akcji i kampanii informacyjno-promocyjnych.
3. Obsługa umów dotyczących  sieci komórkowych, abonamentów telefonicznych. prowadzenie rozliczeń z pracownikami w tym zakresie.
4. Prowadzenie oficjalnej strony internetowej OZK sp. z o.o.
5. Przekazywanie komórkom organizacyjnym i osobom zajmującym samodzielne stanowiska pracy informacji na temat aktualnych postępowań przetargowych związanych z zakresem działalności Spółki.
6. Weryfikacja prawidłowości i kompletności przygotowanych ofert w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, w których uczestnikiem (jako wykonawca) będzie OZK sp. z o.o.
7. Uczestniczenie w pracach Komisji Przetargowej.
8. Prowadzenie rejestru wszystkich postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.
9. Prowadzenie ewidencji wydatków oraz wybór trybu udzielenia zamówienia publicznego.
10. Przygotowanie, przeprowadzanie i dokumentowanie postępowań o udzielenia zamówienia publicznego na dostawy, usługi i roboty budowlane, do których Olsztyński Zakład Komunalny jest zobowiązany stosować Prawo zamówień publicznych, we współpracy z komórkami organizacyjnymi Spółki i osobami zajmującymi samodzielne stanowiska pracy.
11. Opracowanie i wdrożenie procedur i standardów udzielania zamówień publicznych.
12. Informowanie kierownika Działu Handlowego o zaistnieniu konieczności wystawienia faktury lub paragonu związanego z prowadzonymi rozliczeniami w ramach pełnionej funkcji (SZiM)), a następnie przekazanie dokumentów źródłowych niezbędnych do wystawienia w/w faktur i paragonów.
13. Współpraca z Działem Techniczno-Eksploatacyjnym w zakresie przekazywania informacji niezbędnych dla prawidłowego nadzoru nad realizacją usług dotyczących utrzymania czystości na terenie Spółki wykonywanych przez firmy zewnętrzne.
14.  Bieżąca realizacja zadań rzeczowych i finansowych wynikających z planów Spółki.
15. Opracowywanie i przesyłanie w ustalonych terminach obowiązującej sprawozdawczości w zakresie wykonywanej funkcji.
16. Współpraca z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Spółki oraz osobami zajmującymi samodzielne stanowiska pracy, szczególnie w zakresie sprawozdawczości, programów minimalizacji kosztów i ocen technicznych oraz opracowywanie planów rzeczowych.
17. Sporządzenie na polecenie Zarządu sprawozdań i informacji w zakresie wykonywanej funkcji.
 
 
§ 33
Podstawowy zakres działania  pracownika na stanowisku ds. edukacji ekologicznej (SE):
1. Prowadzenie edukacji ekologicznej dzieci, młodzieży, studentów i dorosłych,
w tym m.in.: prowadzenie zajęć edukacyjnych na terenie zakładu oraz
w placówkach oświatowych.
2. Współpraca z placówkami oświatowymi oraz innymi instytucjami w zakresie realizowanych programów edukacyjnych.
3. Organizowanie i koordynowanie akcji edukacyjno-ekologicznych.
4. Informowanie kierownika Działu Handlowego o zaistnieniu konieczności wystawienia faktury lub paragonu związanego z prowadzonymi rozliczeniami
w ramach pełnionej funkcji (SE), a następnie przekazanie dokumentów źródłowych niezbędnych do wystawienia w/w faktur i paragonów.
5. Współpraca z Działem Techniczno-Eksploatacyjnym w zakresie przekazywania informacji niezbędnych dla prawidłowego nadzoru nad realizacją usług dotyczących utrzymania czystości na terenie Spółki wykonywanych przez firmy zewnętrzne.
6. Bieżąca realizacja zadań rzeczowych i finansowych wynikających z planów Spółki.
7. Opracowywanie i przesyłanie w ustalonych terminach obowiązującej sprawozdawczości w zakresie wykonywanej funkcji.
8. Współpraca z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Spółki oraz osobami zajmującymi samodzielne stanowiska pracy, szczególnie w zakresie sprawozdawczości, programów minimalizacji kosztów i ocen technicznych oraz opracowywanie planów rzeczowych.
9. Sporządzenie na polecenie Zarządu sprawozdań i informacji w zakresie wykonywanej funkcji.
 
§ 34
1. W oparciu o Regulamin Organizacyjny Prezes Zarządu opracowuje szczegółowe zakresy obowiązków i uprawnień dla osób kierujących pracą podległych im komórek organizacyjnych oraz dla osób zajmujących samodzielne stanowiska.
2. Pracownicy odpowiedzialni za pracę poszczególnych komórek organizacyjnych Spółki w oparciu o niniejszy regulamin i własny zakres obowiązków, opracowują szczegółowy zakres obowiązków dla podległych sobie pracowników.
3. Szczegółowy zakres obowiązków i uprawnień pracowników w poszczególnych działach opracowany przez kierowników jednostek organizacyjnych podlega zatwierdzeniu przez Prezesa Zarządu.
 
§ 35
Regulamin Organizacyjny wchodzi w życie w dniu zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą.
 
§ 36
Wszelkie zmiany Regulaminu mogą być wprowadzane w tym samym trybie i formie, co jego uchwalenie.

Schemat organizacyjny OZK sp. z o.o.
Schemat organizacyjny OZK sp. z o.o.


regulamin_organizacyjny_ozk (6546kB) pdf

Wytworzył: Eliza Cieślewicz (2 listopada 2010)
Opublikował: Andrzej Pobiedziński (16 listopada 2010, 09:37:36)

Ostatnia zmiana: Marcin Szyszko (19 listopada 2014, 11:12:57)
Zmieniono: Aktualizacja regulaminu organizacyjnego

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 7037

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij